OFERTA SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest stacjonarną placówką pomocową. Świadczy specjalistyczne poradnictwo dla ofiar przemocy w rodzinie w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Zapewnia schronienie w hostelu.

Standard podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie obejmuje:

 • zapewnienie schronienia ofierze przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie,
 • ochronę ofiary przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,
 • udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego stan zdrowia ofiary przemocy w rodzinie,
 • rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i ocena ryzyka w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa ofiary lub jej dzieci pozostających pod jej opieką,
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • opracowanie indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy w rodzinie uwzględniającego: potrzeby, cele, metody i czas pomocy,
 • udzielanie poradnictwa:
  – medycznego,
  – psychologicznego,
  – prawnego,
  – socjalnego,
 • prowadzenie grup wsparcia lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,
 • zapewnienie dostępu do pomocy medycznej,
 • ocenę sytuacji dzieci na podstawie przeprowadzonego w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego i udzielanie im wsparcia lub pomocy psychologicznej oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej,
 • udzielanie konsultacji wychowawczych,
 • zapewnienie całodobowego okresowego pobytu,
 • zapewnienie pomieszczeń do spania,
 • zapewnienie wspólnego pomieszczenia do pobytu dziennego z miejscem zabaw dla dzieci i miejsca do nauki,
 • zapewnienie ogólnodostępnych łazienek, wyposażonych w sposób umożliwiający korzystanie zarówno przez osoby dorosłe jak i dzieci,
 • zapewnienie miejsca do prania i suszenia,
 • zapewnienie ogólnodostępnej kuchni.