Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. 2018 poz. 1000 – zwanej dalej UODO), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar przemocy w Rodzinie, Wałbrzych, tel. 74 8408296, sow@sow.walbrzych.pl

 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo@wba.pl, tel. 604 788 581

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane w celach:

  1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, który działa na podstawie:

    • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz

    • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne,

  1. niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

  2. w innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji celów opisanych w pkt. 3 mogą być przekazywane odbiorcom danych:

  1. organom Władzy Państwowej i Samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa wynikającym z zadań statutowych Administratora danych;

  2. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.

 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 3. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 4. W zakresie, w jakim udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO i UODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.