INFORMACJA

Nr sprawy: SOW.DR.250.3.2.2022

Dotyczy: procedury wyłonienia wykonawcy na świadczenie usługi związanej z „Przeprowadzeniem cyklu sesji superwizji na terenie Dolnego Śląska, dla prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

W związku z wszczętą w dniu 12.08.2022 r. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm .) procedurą zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy usługi superwizji na terenie Dolnego Śląska, Zamawiający informuje, iż do upływu wyznaczonego terminu do składania ofert nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.

W związku z powyższym niniejsze postępowanie podlega unieważnieniu.

Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Wałbrzychu

Podobne wpisy